• /

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Sklepu Internetowego - www.cyberteam.pl

  SPIS TREŚCI:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

3. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

5. PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI DANYCH OSOBOWYCH – ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przekazania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

6. WYKORZYSTANIE GOOGLE ANALYTICS

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie stanowi ona źródła obowiązków dla Klientów Sklepu Internetowego lub Usługobiorców. 

 2. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych przy:

 1. Rejestracji Konta w Sklepie Internetowym

 2. dokonywaniu zakupów w Sklepie Internetowym

 3. składaniu zapytań ofertowych

 4. składaniu zapisów na wysyłkę Newslettera

 5. zlecaniu usług serwisowych

 6. kontaktach nawiązywanych w trakcie i na potrzeby szkoleń, konferencji, wystaw, marketingu bezpośredniego, itp..

jest Cyberteam, Sp. z o.o., ul. Strefowa 8, 22-400 Zamość; tel. 84-6167500, email: cyberteam@cyberteam.pl; NIP 922-29-08-443; REGON 060265810; wpisana do KRS pod nr 0000285290; - zwana dalej „Administratorem”, będąca jednocześnie Sprzedawcą i Usługodawcą Sklepu Internetowego.

 

 1. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z:

 1. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46WE

 2. Ustawą o Ochronie Danych Osobowych - zwana dalej „UODO”

 3. ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002, nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) - zwana dalej „UOŚDE”

 

 1. Administrator danych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony zebranych danych osobowych osób, których dane te dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane osobowe:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby której dotyczą

 2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

 3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane

 4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 5. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych

 

 1. Użyte określenia oznaczają:

 1. KLIENT - osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, osoba fizyczna niebędąca konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) lub Konsument- nawiązująca stosunek ze Sklepem Internetowym Cyberteam w celach określonych w pkt 2.5

 2. KONSUMENT - osoba fizyczna dokonująca zakupów w Serwisie Internetowym niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 3. KONTO - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem nadanym przez Klienta Sklepu zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane Klienta Sklepu, w tym informacje o złożonych Zamówieniach;

 4. PRODUKT/TOWAR – przedmiot będący rzeczą ruchomą oferowany do sprzedaży w Sklepie Internetowym.

 5. USŁUGA ELEKTRONICZNA –świadczona drogą elektroniczną usługa polegająca na:

• założeniu Konta w Sklepie Internetowym Cyberteam

• dokonywaniu zamówienia przy wykorzystaniu Formularza Zamówienia

• otrzymywaniu/przesyłaniu Newslettera

 1. USŁUGA SERWISOWA - czynności wykonywane przez Serwis zgodnie z Regulaminem Serwisu.

 2. ZAMÓWIENIE – dobrowolne oświadczenie woli złożone przez Klienta, za pomocą Formularza Zamówienia, stanowiące ofertę zawarcia wiążącej umowy Sprzedaży Leasingu bądź Usługi Serwisowej.

 

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

 

 1. Każdy Użytkownik może przeglądać stronę internetową www.cyberteam.pl /Sklep Internetowy bez konieczności dokonywania rejestracji, a tym samym podawania swoich danych osobowych. 1. Z chwilą dobrowolnego podjęcia decyzji o dokonaniu zakupów poprzez w/w stronę internetową, złożenia zapytania ofertowego, bądź też skorzystania z usług Serwisu niezbędne jest:

  1. podanie swoich danych osobowych - bez rejestracji Konta w Sklepie Internetowym - i wówczas dane powyższe przetwarzane będą jedynie w zakresie niezbędnym do wykonania aktualnie zawieranej Umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem tej Umowy. W takim przypadku na Kliencie ciążył będzie obowiązek udokumentowania faktu zakupu danego towaru w Sklepie Internetowym, np. dla potrzeb ewentualnej reklamacji, bądź też odpłatności niektórych usług serwisowych – zgodnie z Regulaminem Serwisu.

  2. dokonanie rejestracji Konta w Sklepie Internetowym, a tym samym podanie swoich danych osobowych.

Nie podanie niektórych danych – wymaganych we właściwych formularzach - może uniemożliwiać złożenie zamówienia przez Klienta, bądź realizację zamówienia w zakresie:

 • zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub Umowy Świadczenia Usługi Serwisowej, Umowy o Sprzedaż Ratalną

 • wystawienia dokumentów na dane osobowe, potwierdzających dokonanie zakupu (np. kart gwarancyjnych, Faktur) 1. KLIENT NIE WYRAŻAJĄCY ZGODY NA PRZETWARZANIE SWOICH DANYCH OSOBOWYCHmoże dokonać zakupu gotówkowego bezpośrednio w siedzibie firmy – Strefowa 8, 22-400 Zamość – otrzymując na dokonany zakup Paragon Fiskalny - pod warunkiem dostępności towaru w momencie zakupu. 1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorca danych osobowych przetwarzanych przez Administratora determinowane są przez działania podejmowane przez Klienta w Sklepie Internetowym, bądź też Usługobiorcę/Klienta Serwisu.

Jeżeli Klient trakcie składania Zamówienia, skorzysta z możliwości odbioru osobistego zamiast np. przesyłki kurierskiej - jego dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Nie zostaną natomiast udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora

 1. Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora:

 1. czynności przed zawarciem umowy Sprzedaży (np. sporządzenie Umowy o współpracy, przyznanie kwoty i okresu przy płatnościach z tzw. „ przesuniętym terminem”, odpowiedź na zapytanie ofertowe)

 2. zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży, Umowy o Świadczenie Usługi Serwisowej bądź Umowy o Świadczenie Usługi Elektronicznej;

 3. czynności zgłoszeniowo-rejestracyjne przed i w trakcie usługi serwisowej (np. uzyskani adresu/lokalizacji urządzenia stacjonarnego, kontakt w celu ustalenia szczegółów związanych ze złożonym zamówieniem)

 4. przyjmowanie i rozpatrywanie zapytań i uwag

 5. wsparcie i realizacja procesów płatności

 6. wystawienie dokumentów dotyczących zakupu/usługi (np. Faktur VAT)

 7. realizacji innych - prawnie usprawiedliwionych - celów, np. dochodzenia roszczeń z tytułu zrealizowanych umów

 8. marketing bezpośredni towarów/produktów lub usług Administratora – subskrypcja Newslettera

 1. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego: 

 1. Przewoźnik/Firma Spedycyjna realizująca przesyłki na zlecenie Administratora – dane niezbędne do dostarczenia towaru - w przypadku gdy Klient korzysta w Sklepie Internetowym z wysyłkowego sposobu dostawy,

 2. Podmiot obsługujący płatności kartą płatniczą lub sprzedaż ratalną - dane wymagane/ustalone przez Podmiot obsługujący płatności kartą lub sprzedaż ratalną w Sklepie Internetowym, niezbędne do dokonania takowej płatności lub skorzystania ze sprzedaży ratalnej - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności kartą płatniczą lub sprzedaży ratalnej,

 3. Podmiot realizujący usługę leasingu na towary oferowane przez Sklep Internetowy – dane wymagane przez leasingodawcę do sporządzenia umowy leasingu - w przypadku gdy Klient Sklepu Internetowego korzysta z tej formy nabycia towaru;

 4. Podmiot dokonujący ubezpieczenia zakupionego i wysyłanego Towaru - dane niezbędne do zawarcia Umowy Ubezpieczeniowej na życzenie Klienta

 5. podmioty/instytucje świadczące nam usługi doradcze i pomoc prawną - w przypadku konieczności podjęcia i realizacji czynności prawnych w związku z zawartą umową

 6. podmiotom/firmom windykacyjnym oraz nabywającym wierzytelności – w przypadku zalegania z zapłatą na naszą rzecz, za dokonane zakupy;

 7. podmiotom/instytucjom prowadzących rejestry o nieuczciwych płatnikach ( wpis do rejestru w trybie prawem przewidzianym) – w przypadku nieopłacenia wystawionych przez nas faktur/paragonów – za dokonane zakupy - w określonych terminach

 8. Organy właściwe do zapobiegania przestępczości, prowadzenia postepowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych lub wykonywania kar oraz organy wymiaru sprawiedliwości – na wynikające z przepisów obowiązującego prawa żądanie takowych organów, bądź w przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu niewłaściwego wykonania zawartych Umów 1. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego i Usługobiorców Serwisu:

 1. imię i nazwisko – element danych do wystawienia dokumentów i danych do wysyłki;

 2. adres poczty elektronicznej – korespondencja z Klientem, Subskrypcja Newslettera;

 3. numer telefonu kontaktowego – kontakt z Klientem;

 4. adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj) – informacje do wysyłki/serwisu urządzeń stacjonarnych,

 5. adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy) – służące do wystawienia F-ry VAT na dane (w tym rejestracyjne) podmiotu;

 6. dane banków i numery kont bankowych, z których dokonywane są przelewy za zakupione towary i usługi - wymagane do weryfikacji płatności za złożone Zamówienie, dokonanie przelewów z tytułu korekt;

 7. nazwę firmy, NIP - w wypadku Klientów nie będących Konsumentami; 1. Dane osobowe, wymienione w pkt. 3.7 pozyskiwane i przetwarzane są w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji określonych umów: Umowy o Współpracy, Umowy Sprzedaży, Umowy Serwisowej, Umowy o Świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres danych osobowych, wymaganych do zawarcia i realizacji określonej Umowy wynika z jej specyfiki i określony jest w Formularzach - koniecznych do wypełnienia w celu jej zawarcia i realizacji - znajdujących się stronie Sklepu Internetowego. 1. W przypadku korzystania przez Klienta z umów leasingu, płatności kartą, dodatkowego ubezpieczenia przesyłek przekierowywany jest ona na strony internetowe operatorów świadczących powyższe usługi, gdzie zachodzić może konieczność podania innych danych osobowych, w zakresie koniecznym do zawarcia określonych umów. W przypadku takowym Administrator zaleca postepowanie z pkt. 7.1 niniejszej Polityki Prywatności.

 2. W przypadku podjęcia przez Klienta decyzji o sposobie płatności kartą kredytową, Administrator udostępnia zebrane/pozyskane od Klienta - wyłącznie w tym celu - dane osobowe związane z powyższą kartą wybranemu podmiotowi obsługującemu tego typu płatności w Sklepie Internetowym. Po wykonaniu powyższej czynności dane te nie są przetwarzane przez Administratora, a formularze je zawierające niszczone są protokolarnie, w okresach trzymiesięcznych. (okres przewidziany na ewentualne reklamacje dot. płatności) 1. Administrator przyjmuje, iż oświadczenie woli Klienta w postaci dobrowolnego założenia Konta w Sklepie Internetowym – w celu określonym w pkt. 2.2.b – jest skuteczne do momentu jego pisemnego odwołania przez Klienta i w tym okresie pozyskane dane mogą być przez niego przetwarzane zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

Założenie powyższe nie wyklucza prawa do okresowego - nie rzadziej niż w okresach 1-go roku - nawiązania kontaktu z zarejestrowanym Klientem, który w okresie tym nie dokonał żadnych zakupów w Sklepie Internetowym, w celu zweryfikowania dalszej celowości przetwarzania danych osobowych.

 

 1. Podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu Internetowego na serwerze Administratora automatycznie zbierane są następujące dane dotyczące przeglądającego:

  1. czas dostępu

  2. adres strony z jakiej nastąpiło przekierowanie

  3. publiczny adres IP

  4. typ i wersja używanej przeglądarki

  5. typ i wersja systemu operacyjnego

  6. przeglądana strona/produkty

Rozwiązania stosowane przez Administratora nie pozwalają jednak na automatyczne powiązanie tych danych z Klientami Sklepu Internetowego.3. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

 1. Sklep Internetowy wykorzystuje pliki zwane „cookies” – tj. niewielkie pliki, zawierające informacje tekstowe, wysyłane przez serwer Administratora i zapisywane na urządzeniu osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Sklep Internetowy) - jeżeli ustawienia dokonane w wykorzystywanej przeglądarce internetowej na to pozwalają. (Informacje dot. plików: http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/).

Mechanizm stosowanych „cookies” (trwałych) nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzeń Użytkowników. Pozostają one na urządzeniu Użytkownika do momentu ich skasowania.

Po wejściu na stronę Sklepu Internetowego Użytkownik każdorazowo informowany jest wyświetlanym komunikacie o fakcie i celu wykorzystywania „cookies” 1. Większość przeglądarek internetowych, po ich instalacji, akceptuje domyślnie zapisywanie plików „cookies”. Każdy Użytkownik na możliwość określenia i ograniczenia warunków korzystania z tych plików w ustawieniach wykorzystywanej przeglądarki internetowej. Zgoda (i jej zakres) - na korzystanie przez Sklep Internetowy z plików „cookies” - wyrażana jest przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia wykorzystywanej przeglądarki internetowej 1. Całkowite wyłączenie możliwości zapisywania plików „cookies” będzie miało jednak wpływ na funkcjonalność Sklepu Internetowego (niemożliwe okazać się może złożenie z zamówienia poprzez Formularz Zamówienia np. z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku, podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

 

 1. Mechanizm „cookies” jest bezpieczny dla urządzeń z których korzystają Klienci/usługobiorcy Sklepu Internetowego. Nie jest możliwe zainfekowanie w ten sposób urządzeń wirusami lub innym oprogramowaniem niechcianym, szpiegującym bądź „złośliwym”. 1. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

  1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;

  2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

  3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, Ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

  4. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony, języka, sortowania, waluty) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

  5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego, przy wykorzystaniu narzędzi analitycznych Google Analitics (Administrator „cookies” zewnętrznego - Google Inc.) 1. Szczegółowe informacje dotyczące zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” oraz ich samodzielnego usuwania - w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych - dostępne są na n/w stronach:

 1. przeglądarka Chrome 

 2. przeglądarka Firefox

 3. przeglądarka Internet Explorer 

 4. przeglądarka Maxthon

 5. przeglądarka Opera 

 6. przeglądarka Safari

 

 1. Administrator przetwarza zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (tzw. logi – patrz pkt. 2.12) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

  1. konieczność realizacji Umowy, której Klient jest stroną bądź podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem,

  2. konieczność odpowiedzi na złożone zapytanie ofertowe

  3. realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu,

  4. dobrowolne podanie przez Klienta/Usługobiorcę swoich danych osobowych, w zakresie koniecznym i niezbędnym do realizacji celów wymienionych w pkt. 2.5.a÷fktórych realizacja nie byłaby możliwa bez wyrażenia takowej zgody. Zakres danych wskazany jest każdorazowo we właściwym Formularzu na stronie Sklepu Internetowego; 1. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawę przetwarzania stanowią:

  1. uprzednia zgoda Usługobiorcy/Klienta, lub

  2. cele wynikające z wypełniania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią („Za działanie w prawnie uzasadnionym interesie można uznać przetwarzanie danych osobowych, do celów marketingu bezpośredniego ……..” – pkt. 47 Preambuła RODO).5. PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI DANYCH OSOBOWYCH – ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przekazania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

 

 1. Każdy Klient/Usługobiorca Sklepu Internetowego ma prawo do:

 1. uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, to jest uprawniony do dostępu do treści swoich danych w zakresie:

  1. celów przetwarzania

  2. kategorii/zakresu przetwarzanych danych osobowych

  3. odbiorców lub kategorii odbiorców którym dane zostały lub zostaną ujawnione

 1. uzyskania informacji o:

  1. planowanym okresie przechowywania danych, bądź kryteriach ustalania tego okresu

  2. prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Inspektora Ochrony Danych Osobowych)

  3. źródle pozyskania danych osobowych – jeżeli nie zostały one pozyskane bezpośrednio od niego

  4. prawie do żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, (przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem)

 2. żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania

 3. wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego - skutkującego zakazem przetwarzania danych osobowych w tym celu

 4. otrzymania w powszechnie stosowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego swoich danych osobowych, które znajdują się w posiadaniu Administratora;

 5. przesłania tych danych innemu administratorowi, bądź żądania od Administratora ich bezpośredniego przesłania innemu, wskazanemu przez siebie, administratorowi – jeżeli jest to technicznie możliwe 1. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 5. 1 należy kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adresy Administratora:

 

  1. wskazane w pkt. 1.2 niniejszej Polityki Prywatności.

  2. odwolajzgode@cyberteam.pl – odwołanie/ograniczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  3. odwolajmarketing@cyberteam.pl – odwołanie zgody na subskrypcje Newslettera

W celu zapewniania wiarygodności, iż w/w oświadczenia woli - o których mowa w pkt. 5.2 b , 5.2.c - pochodzą od osób uprawnionych (tj. osób, których dane osobowe dotyczą), informacje przesyłane pocztą elektroniczną winny zostać wysłane z adresu podanego/funkcjonującego jako adres korespondencyjny w założonym przez Klienta Koncie.

6. WYKORZYSTANIE „GOOGLE ANALYTICS”

 

 1. Administrator korzysta z usług Google Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługa ta pomagają Administratorowi analizować sposób korzystania ze Sklepu Internetowego, w celu jego optymalizacji. Informacje dotyczące możliwości analitycznych dostępne są pod n/w linkami:

  1. Google Analitics

  2. Google Analytics dla początkujących

 

 1. Google Analytics wykorzystuje pliki „cookies” do analizowania sposobu korzystania ze Sklepu Internetowego. Informacje uzyskane za pomocą plików Cookies są zapisywane na serwerach wykorzystywanych przez Google Inc. w tym na terytorium Stanów Zjednoczonych. W przypadku aktywowania, podczas korzystania ze Sklepu Internetowego, anonimizowania adresu IP - adres ten zostanie skrócony jeszcze w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany do Stanów Zjednoczonych i tam skrócony. 1. W ramach powyższej usługi dane:

  1. przetwarzane są w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby).

  2. mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby korzystające ze Sklepu Internetowego. 1. Szczegółowe informacje o zasadach na jakich działa powyższa usługa, w tym o zasadach zbierania i przetwarzania danych dostępne są pod następującym adresem: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/ 1. Administrator informuje, iż istnieje możliwość pozwalająca na uniemożliwienie przekazywania danych z urządzenia Użytkownika do Google Analytics z wykorzystaniem plików „cookies” (włącznie z przekazywaniem adresu IP). W tym celu należy pobrać i zainstalować dostępną wtyczkę do przeglądarki dostarczaną przez Google Inc.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Sklep Internetowy Cyberteam może zawierać odnośniki/PRZEKIEROWANIA do innych stron internetowych, zwłaszcza Firm powiązanych osobowo/organizacyjnie z Administratorem oraz innych - patrz pkt. 2. 6 a,b,c,d.

Administrator zaleca, by po przejściu na inne strony, zapoznać się ze znajdującymi się na nich Regulaminami oraz Politykami Prywatności, gdyż niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie Sklepu Internetowego Cyberteam. 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 1. Administrator udostępnia n/w środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

  1. Certyfikat SSL

  2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła, ustalanych przy zakładaniu konta. Administrator nie przechowuje i nie ma dostępu do hasła Klienta i w przypadku jego utraty istnieje jedynie możliwość uruchomienia procedury ustanowienia nowego hasła;

  3. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem. 1. Wszelkie pytania związane z niniejszą Polityką Prywatności kierować należy na dane kontaktowe wskazane w pkt. 1.2, bądź na adresy mailowe podane na stronie internetowej przy polach dotyczących odwołania poszczególnych zgód na przetwarzanie danych osobowych.

  Odwiedź nas na

 
Informacja dotycząca cookies na tej stronie internetowej

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.