• /

Regulamin sklepu internetowego Cyberteam

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Sklep Internetowy dostępny pod adresem „www. Cyberteam®.pl” prowadzony jest przez Cyberteam® Sp. z o.o., z siedzibą w Zamościu, przy ulicy Strefowej 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Lublina XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000285290; Kapitał zakładowy: 200 000 PLN; Numer REGON 060265810; Numer NIP 922-29-08-443; adres poczty elektronicznej „cyberteam@cyberteam.pl”

1.2 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Cyberteam Sp. z o.o., z/s ul. Strefowa 8, 22-400 Zamość; KRS 0000285290; REGON 060265810; NIP 922-29-08-443; adres poczty elektronicznej cyberteam@cyberteam.pl, tel. 84-616-76-00 (opłata zgodnie z taryfa operatora)

1.3 Niniejszy Regulamin:

 • jest Regulaminem o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • dotyczy zarówno Przedsiębiorców jak i Konsumentów korzystających ze Sklepu Internetowego www.cyberteam.pl (z wyłączeniem pkt. 9, który dotyczy wyłącznie Przedsiębiorców)

1.4 Dane osobowe pozyskiwane podczas korzystania z usług Sklepu Internetowego (w tym Serwisu oraz subskrypcji Newslettera):

 • podawane są dobrowolnie przez Klientów korzystających ze Sklepu
 • przetwarzane są wyłącznie w celach, zakresie i w sposób podane w „Polityce Prywatności” znajdującej się na stronie internetowej Sklepu Internetowego;
 • udostępniane są do wglądu każdej osobie których dane te dotyczą, z zapewnieniem możliwości ich aktualizacji, poprawienia oraz realizacji prawa do zaprzestania dalszego przetwarzania

1.5 W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 7.0, Mozilla FireFox 9.0, Opera 8.0, Chrome 10.0. (lub wersje wyższe)


2 DEFINICJE

2.1 DZIEŃ ROBOCZY – każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

2.2 FORMULARZ REJESTRACYJNY – formularz dostępny poprzez stronę Sklepu Internetowego, umożliwiający założenie Konta w sklepie;

2.3 FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz (Usługa Elektroniczna), dostępny na stronie Sklepu Internetowego, umożliwiający złożenie Zamówienia poprzez:

 • dodanie do elektronicznego koszyka produktów z oferty Sklepu Internetowego;
 • określenie warunków dotyczących zawieranej Umowy Sprzedaży, tj. formy płatności oraz sposobu dostawy.

2.4 KLIENT

 • osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, osoba fizyczna niebędąca Konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
 • lub Konsument; nawiązująca/cy stosunek ze Sklepem Internetowym lub Serwisem Cyberteam® Sp. z o.o. w celach określonych w niniejszym Regulaminie, tj. w celu zawarcia umowy Sprzedaży, Umowy Serwisu bądź subskrypcji Newslettera

2.5 KONSUMENT - osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2.6 KONTO – (Usługa Elektroniczna) oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem nadanym przez Klienta Sklepu zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane Klienta Sklepu, w tym informacje o złożonych Zamówieniach i usługach Serwisowych;

2.7 NEWSLETTER – (Usługa Elektroniczna) realizowana za pośrednictwem poczty e-mail polegająca na okresowym dostarczaniu Usługobiorcom informacji o nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym, w postaci przesyłania kolejnych edycji Newslettera.

2.8 PRODUKT/TOWAR – przedmiot będący rzeczą ruchomą oferowany do sprzedaży w Sklepie Internetowym.

2.9 PRZEWOŹNIK – podmiot oferujący usługowy transport Towarów/Produktów w ramach zawartej w tym celu Umowy

2.10 REGULAMIN – niniejszy dokument, regulujący zasady działania Sklepu Internetowego

2.11 SKLEP INTERNETOWY - sklep dostępny pod adresem i prowadzony przez podmiot określony w pkt. 1.1

2.12 SPRZEDAWCA – podmiot określony w pkt. 1.1

2.13 UMOWA SPRZEDAŻY – czynność polegająca na przeniesieniu przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego/(Klienta) własności Produktu/Towaru i wydaniu mu go w ustalony sposób, po zapłaceniu przez Klienta, na rzecz Sprzedawcy - ustalonej przez Sprzedawcę - kwoty zawierającej cenę Produktu/Towaru oraz ewentualne koszty dostawy

2.14 USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na:

 • założeniu Konta w Sklepie Internetowym Cyberteam®
 • dokonywaniu zamówienia przy wykorzystaniu Formularza Zamówienia
 • otrzymywaniu/przesyłaniu Newslettera

2.15 USŁUGA SERWISOWA - czynności wykonywane przez Serwis zgodnie z Regulaminem Serwisu.

2.16 USŁUGOBIORCA – podmiot jak w pkt. 2.4, korzystający w Usługi Elektronicznej lub Usługi Serwisowej

2.17 USŁUGODAWCA – podmiot określony w pkt. 1.1

2.18 ZAMÓWIENIE – dobrowolne oświadczenie woli złożone przez Klienta, za pomocą Formularza Zamówienia, stanowiące ofertę zawarcia wiążącej umowy Sprzedaży, Leasingu bądź Usługi Serwisowej.


3 SPOSÓB ZAWIERANIA I DOKUMENTOWANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1 Z uwagi na fakt, iż przetwarzanie danych osobowych osoby, która nie ukończyła 16 lat jest zgodnie z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała ją osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody - zakupów poprzez sklep internetowy www.cyberteam.pl (co wymaga podania danych osobowych) dokonać może wyłącznie osoba, która ukończyła 16 lat.

3.2 Na stronie Sklepu Internetowego www.cyberteam.pl wszelkie ceny Produktów/Towarów oraz Usług (w tym koszty transportu) wyrażone są w złotówkach (PLN). Przy czym cena „brutto” zawiera wszelkie podatki.

3.3 Wszelkie informacje o Produktach/Towarach lub Usługach zawarte na stronie Sklepu Internetowego:

 1. nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego
 2. stanowią wyłącznie zaproszenie do składania ofert/zawarcia umowy ich nabycia – w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego Oferta dot. nabycia może zostać złożona przez Klienta/Usługobiorcę poprzez: 1. przesłanie zamówienia pocztą elektroniczną, 2. telefonicznie 3. interaktywny Formularz Zamówienia dostępny na stronie Sklepu Internetowego. 4. oświadczenie woli wyrażone poprzez osobiste złożenie oferty zakupu w siedzibie Firmy Cyberteam®

3.4 Wszelkie Umowy uważa się za zawarte wyłącznie z chwilą zatwierdzenia złożonej oferty/Zamówienia przez personel Sklepu Internetowego.

3.5 Składając Zamówienie na stronie internetowej sklepu Klient oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym „Regulaminem Sklepu Internetowego” oraz „Polityką Prywatności Sklepu Internetowego www.cyberteam.pl”. Wyraża również, bądź odmawia wyrażenia zgód określonych w Polityce Prywatności i załącznikach do niej.

3.6 Sklep Internetowy zapewnia możliwość składania zamówień przez całą dobę, we wszystkie dni roku. Z wyłączeniem sytuacji spowodowanych awariami technicznymi bądź innymi zdarzeniami losowymi to umożliwiającymi.

3.7 Składane Zamówienia rozpatrywane są na bieżąco, z zastrzeżeniem iż: Zamówienia złożone po godzinie 17.oo, w niedziele i święta oraz dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane są w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym, w którym Zamówienie zostało złożone.

3.8 Zawarcie Umowy Sprzedaży przez Klienta na stronie Sklepu Internetowego rozpoczyna się od dodania interesujących Klienta Towarów/Produktów do elektronicznego Koszyka, a następnie przejście do Koszyka i odpowiednio:

 1. zalogowania się na uprzednio założone Konto - gdzie kontynuowane jest składanie Zamówienia
 2. wypełnienia Formularza Zamówienia w przypadku dokonywania zakupów bez zakładania Konta, jako tzw. „gość”

3.9 Przyjęcie każdego Zamówienia potwierdzane jest przez Sprzedającego:

3.9.1 Poprzez generowaną automatycznie wiadomość mailową potwierdzającą jedynie fakt wpływu Zamówienia

3.9.2 w ewentualnej rozmowie telefonicznej, gdzie dokonane mogą być dodatkowe ustalenia oraz ewentualne modyfikacje Zamówienia przez Klienta,

3.9.3 następnie drogą mailową poprzez przekazanie Klientowi, na adres mailowy podany przy składaniu Zamówienia/rejestracji Konta informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji, za określoną cenę, koszty przesyłki i na warunkach określonych w potwierdzeniu. Po przesłania powyższego potwierdzenie nie ma możliwości modyfikacji przez Klienta złożonego Zamówienia.

3.10 Potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży oraz jej warunków stanowią:

 1. niniejszy Regulamin udostępniony na stronie Sklepu Internetowego
 2. wiadomość e-mail (określona w pkt 3.9.3) przesłana Klientowi

3.11 Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia w przypadku:

 1. błędnie lub jedynie częściowo wypełnionego przez Klienta Formularza Zamówienia,
 2. gdy we wskazanym czasie nie zostanie uiszczona należność w kwocie określonej w potwierdzeniu zamówienia
 3. niestosowania się/niedotrzymania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu

3.12 Na dokonane zakupy wystawiany jest dokument sprzedaży w formie wskazanej przez Klienta (paragon fiskalny lub Faktura Vat).

Domyślnie:

 • paragon fiskalny - w wersji papierowej - dołączany jest do przesyłki,
 • Faktura VAT - w wersji elektronicznej - przesyłana jest Klientowi na adres mailowy podany w trakcie wypełniania Formularza Zamówienia lub przy rejestracji Konta. W przypadku braku zgody na elektroniczną formę wysyłki Faktury, dokument ten w wersji papierowej przesyłany jest listem poleconym, za dodatkowa odpłatnością w kwocie 5PLN - wynikającą z kosztów listu oraz logistycznych).

3.13 Sprzedający zastrzega sobie prawo do bieżącej zmiany cen Produktów/Towarów oraz Usług prezentowanych na stronie Sklepu Internetowego (np. z uwagi na zmianę ceny przez Producenta, zmianę kursu walut, itp.). O zaistnieniu takiej sytuacji niezwłocznie informuje Klienta ( w rozmowie o której mowa w pkt. 3.9.2) i w przypadku braku akceptacji przez niego nowej/zmienionej ceny produkt nie jest wysyłany bądź też Klient ma możliwość rezygnacji z całego złożonego Zamówienia.

3.14 Zmiany cen opisane w pkt. 3.13 nie dotyczą Zamówień „ostatecznie/mailowo potwierdzonych” przez Sprzedawcę jak również Zamówień znajdujących się już w fazie realizacji.

3.15 W przypadku Klientów posiadających podpisaną ze Sprzedawcą „Umowę o współpracy”, postanowienia podpisanej Umowy mają pierwszeństwo w stosowaniu, przed postanowieniami niniejszego Regulaminu, którego postanowienia stosowane są jedynie w przypadkach nie uregulowanych w Umowie.


4 SPOSÓB I TERMINY PŁATNOŚCI ZA ZAKUPOWANE PRODUKTY/TOWARY

4.1 Sprzedawca udostępnia Klientom następującej sposoby płatności:

 • płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, którego numer przesyłany jest w potwierdzeniu przyjęciu Zamówienia
  - do wykonania przed realizacją Zamówienia
  - do wykonania w terminie określonym w potwierdzeniu Zamówienia lub zawartej Umowie o współpracy (dot. tzw. „odroczonego terminu płatności)
 • płatność gotówką „za pobraniem”, w przypadku udostepnienia Klientowi takiej formy płatności
 • płatność gotówką lub kartą płatniczą w kasie Sprzedawcy, np. w przypadku osobistego zakupu lub odbioru Produktu/Towaru

4.2 Płatności elektroniczne (karta płatniczą) realizowane są poprzez Centrum Rozliczeniowe Kart Płatniczych „POLCARD”

4.3 Obowiązujące terminy płatności:

 1. Przelew (przedpłata), do wykonania przed realizacją Zamówienia – w terminie 3 dni kalendarzowe licząc od dnia potwierdzenia Zamówienia
 2. Przelew do wykonania w terminie określonym w potwierdzeniu Zamówienia lub „Umowie o współpracy” – w terminie określonym w powyższych dokumentach
 3. płatność za pobraniem – Przewoźnikowi, przy odbiorze przesyłki
 4. płatność gotówką lub kartą płatniczą w siedzibie Sprzedawcy w momencie dokonywania osobistego zakupu/odbioru Produktu/Towaru.

4.4 Niedokonanie płatności w terminie określonym w pkt. 4.3.1 i 4.3.4 skutkowało będzie anulowaniem złożonego Zamówienia. Ewentualne, nowe Zamówienie zawierane będzie na warunkach z dnia jego ponownego potwierdzenia.


5 USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

5.1 Sklep Internetowy Sprzedawcy udostępnia n/w Usługi Elektroniczne:

1. FORMULARZ ZAMÓWIENIA

 • korzystanie z powyższego formularza możliwe jest poprzez elektroniczny Koszyk, do którego dodawane są przez Klienta Produkty/Towary dostępne w Sklepie Internetowym.
 • Po dodaniu Produktów/Towarów do Koszyka, a następnie przejściu do zawartości Koszyka, dostępny jest wirtualny przycisk „Złóż Zamówienie”, po naciśnięciu którego Klient przekierowywany do następnej zakładki na której udostępniane są mu opcje: o zalogowania na posiadane KONTO o zarejestrowanie KONTA o lub „Zrealizowania zamówienia jako Gość” - Klient niezarejestrowany.
 • W dalszym etapie wymagane jest podanie danych logowania lub wypełnienie wyświetlanych rubryk formularza dotyczących danych kontaktowych, danych do dokumentu sprzedaży, formy płatności, typu i kosztów przesyłki.
 • Do momentu naciśnięciu wirtualnego przycisku „Złóż zamówienie” istnieje możliwość anulowania zamówienia przez Klienta. Po złożeniu zamówienia istnieje możliwość jego modyfikacji wyłącznie drogą telefoniczna lub mailową.
 • Usługa Formularz Zamówienia ma charakter nieodpłatny i jednorazowy. Kończy się ona każdorazowo z momentem złożenia Zamówienia bądź przerwania składania zamówienia

2. KONTO

 • posiadanie i korzystanie z którego możliwe jest po wypełnieniu „Formularza Rejestracyjnego”, zaakceptowaniu „Regulaminu Sklepu Internetowego”, „Polityki Prywatności”, a następnie kliknięciu wirtualnego przycisku „Zarejestruj”. Utworzone w ten sposób Konto nie jest aktywne i w celu jego aktywowania konieczne jest wykorzystanie z linku aktywacyjnego, który przesłany został na adres Klienta podany zakładaniu Konta. Udostepnienie usługi Konto, wymaga podania danych osobowych oraz danych do wystawienia dokumentu sprzedaży. Umożliwia ona min. posiadanie przez Klienta tzw. historii zakupów i serwisu
 • Usługa powyższa świadczona jest nieodpłatnie na czas nieoznaczony. Usługobiorca ma prawo do usunięcia Konta oraz dostępu do znajdujących się w nim danych – go dotyczących - w każdym momencie na zasadach określonych w „Polityce Prywatności Sklepu Internetowego”.

3. NEWSLETTER

 • korzystanie z usługi następuje po dobrowolnym wyrażeniu zgody przez Usługobiorcę przy okazji zakładania Konta bądź z głównej strony Sklepu Internetowego poprzez podanie adresu e-mail na który usługa ma być świadczona.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo świadczenia usługi na zasadzie tzw. „prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy” – zgodnie z przepisami dot. ochrony danych osobowych.
 • Usługa Świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony, przy czym Usługobiorca ma prawo do rezygnacji z niej w każdej chwili i bez podawania przyczyn – zgodnie z „Polityka Prywatności Sklepu Internetowego”;
 • Do korzystania z usługi niezbędne są:
  - komputer, laptop lub tablet z systemem operacyjnym oraz dostępem do Internetu
  - posiadanie konta poczty elektronicznej

 

6 SPOSOBY, TERMINY ORAZ KOSZTY DOSTAWY

6.1 Czas realizacji podany przy Produktach/Towarach znajdujących się na stronie Sklepu Internetowego oznacza szacunkowy czas w jakim Klient powinien otrzymać zakupiony Produkt/Towar – liczony od dnia zatwierdzenia zamówienia. Podany czas jest orientacyjny i może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, a lezących min. po stronie Dostawców/Producentów lub Przewoźnika.

6.2 Sprzedający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta, np. w przypadku braku dostępności zamawianego Towaru, po uprzednim poinformowaniu.

6.3 Wysyłka Towaru/Produktu następuje:

 1. w momencie gdy na rachunek Sprzedawcy wpłyną środki w kwocie określonej/ustalonej w potwierdzeniu Zlecenia
 2. bezpośrednio po potwierdzeniu Zamówienia, gdy Klientowi udostępniona została forma płatności „Za pobraniem”;
 3. bezpośrednio po potwierdzeniu Zamówienia, gdy Klientowi udostępniona została płatność z odroczonym terminem

6.4 Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy/odbioru Towaru/Produktu:

 1. przesyłka kurierska
 2. przesyłka kurierska pobraniowa
 3. odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy (w dni robocze w godz. 09.00 – 17.00)

6.5 Dostawa Produktu/Towaru do Klienta jest odpłatna. Do każdego Zamówienia doliczany jest koszt przesyłki uzależniony od formy płatności wybranej przez Klienta oraz wartości Zamówienia. Szczegółowe informacje dotyczące kosztów przesyłki przekazywane są Klientowi w rozmowie o której mowa w pkt. 3.9.2 oraz przesyłane są w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia – o którym mowa w pkt. 3.9.3. Odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy jest bezpłatny.

6.6 W momencie przekazania przesyłki Przewoźnikowi, Klient który dokonał zakupu, informowany jest o powyższym fakcie drogą mailową, uzyskując informacje o danych dot. przesyłki, przewidywanym czasie dostarczenia.

6.7 W momencie odbioru przesyłki Klient winien szczegółowo sprawdzić przesyłkę oraz udokumentować – w obecności Przewoźnika – jej wszelkie, ewentualne uszkodzenia - w celu umożliwiającym ustalenie ewentualnego zakresu odpowiedzialności Przewoźnika.

6.8 Klient ma prawo nie przyjmować przesyłki gdy przesyłka:

 1. jest uszkodzona;
 2. nie zawiera wyszczególnionych w potwierdzonym Zamówieniu Produktów/Towarów
 3. zawiera Produkty/Towary inne niżeli wyszczególnione w potwierdzonym Zamówieniu
 4. Towary/Produkty znajdujące się w przesyłce są uszkodzone o czym powinien powiadomić niezwłocznie Sprzedawcę droga mailowa lub telefonicznie pod nr telefonu 84-616-75-00

6.9 Zamówienie uważa się za zrealizowane w sposób prawidłowy w przypadku gdy przesyłka zawierająca potwierdzony(e) przez Sprzedającego Produkt(y)/Towar(y) nie zostanie odebrana od Kuriera przez Klienta niezależnie od przyczyny odebrania. Ewentualne ponowne przesłanie zakupionego Produktu/Towaru nastąpi po ponownym opłaceniu kosztów wynikających związanych z odbiorem, magazynowaniem i dostawą przesyłki.

 

7 REKLAMACJE

7.1 Zakupione przez Klienta Produkty/Towary objęte są Gwarancją Producenta, której okres i warunki określone są w Kartach Gwarancyjnych.

7.2 W celu skorzystania z uprawnień przysługujących z tytułu Gwarancji niezbędne jest, aby plomby gwarancyjne (jeżeli Produkt/Towar je posiada) nie były uszkodzone lub zerwane.

7.3 Gwarancji nie podlegają zwłaszcza:

 1. uszkodzenia mechaniczne, wynikające z nieprawidłowego użytkowania, np. wywołane zalaniem
 2. urządzenia zmodyfikowane lub przerobione przez Klienta/Użytkownika
 3. uszkodzenia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi, przepięciami lub zalaniem urządzenia, w których wgrano oprogramowanie pochodzące z innych źródeł niż zalecane przez producenta nie podlegają gwarancji.

7.4 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z nieprawidłowej pracy lub jej zaniechania przez sprzedawane Produkty/Wyroby

7.5 Wszystkie przesyłki są ubezpieczone w ramach Umowy zawartej z Przewoźnikiem i jakiekolwiek reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałe podczas transportu będą rozpatrywane jedynie na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia sporządzonego w momencie odbioru przesyłki w obecności przedstawiciela Przewoźnika i podpisanego przez przedstawiciela Przewoźnika doręczającego przesyłkę.

7.6 Procedura opisana w pkt.

7.5 ma również zastosowanie w przypadku rozbieżności zawartości przesyłki z wystawionym przez Sprzedawcę dokumentem sprzedaży.

7.7 Jeżeli zakupiony Produkt/Towar posiada wady techniczne lub nie funkcjonuje prawidłowo, Klient winien go niezwłocznie odesłać na własny koszt (załączając kopię dowodu zakupu oraz kartę gwarancyjną, jeśli ją wydano przy zakupie) po uprzednim wypełnieniu „Formularza Zgłoszeniowego” zgodnie z „Regulaminem Serwisu”

7.8 Szczegóły dotyczące procedury dotyczącej napraw urządzeń – w tym gwarancyjnych – opisane są w „Regulaminie Serwisu”, dostępnym na stronie internetowej Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

7.9 Sprzedawcę obowiązuje trzydziestodniowy termin odpowiedzi na reklamację złożoną przez Konsumenta, Nie dotyczy on reklamacji z tytułu rękojmi. Na reklamację z tytułu rękojmi należy odpowiedzieć w terminie czternastu dni, o ile spełnia ona wymogi wskazane w art. 561[5] k.c. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w powyższych terminach oznacza, że Reklamacja została uznana za zasadną.

7.10 Odpowiedzialność sprzedawcy w stosunku do Klienta jest całkowicie wyłączona – i to nawet mimo wykazania niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową – gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

7.11 W przypadku nieuznania złożonej reklamacji przez Sprzedawcę, Klient będący Konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowej formy rozstrzygania sporów, której szczegóły dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

 

8 ODSTAPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY KONSUMENCKIEJ

8.1 Konsument, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 oraz 8.9

8.2 W celu zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie/złożenie oświadczenia – przykładowy wzór Oświadczenia w Załączniku nr 1 – przed upływem powyższego terminu alternatywnie:

 • pisemnie – przesłanie na adres Cyberteam®, Sp. z o.o. ul. Strefowa 8, 22-400 Zamość (decyduje data stempla pocztowego)
 • pisemnie – poprzez osobiste złożenie oświadczenia w Dziale Handlowym siedziby Spółki (decyduje data złożenia oświadczenia)
 • elektronicznie, za pośrednictwem poczty e-mail – na adres cyberteam@cyberteam.pl (decyduje data wysłania Oświadczenia).

8.3 Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Produkt/Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności (min. Umowa Sprzedaży)– od objęcia Produktu/Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części
  b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
 2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy. 8.4 Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu/Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów związanych z wyborem przez Klienta sposobu dostawy innego niżeli zwykły, najtańszy sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).

8.5 Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8.6 Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt/Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.7 Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt/Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie wyraźnie upoważnionej do odbioru przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt/Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu/Towaru przed jego upływem na adres podany w pkt 1.1. 8.7.1 Do zwracanego Produktu/Towaru należy dołączyć otrzymany dokument sprzedaży (Paragon lub Fakturę VAT)

8.8 Konsument ponosi następujące koszty:

 • bezpośrednie koszty zwrotu Produktu/Towaru – po odstąpieniu od Umowy - chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść
 • dodatkowe koszty, w przypadku wybrania przez Konsumenta w momencie dostawy, kosztów wysyłki innych niżeli najtańsze dostępne w Sklepie Internetowym

8.9 Konsument ponosi odpowiedzialność - i związane z tym koszty - za zmniejszenie wartości Produktu/Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

8.9.1 W przypadku stwierdzenia, iż zwracany Towar/Produkt posiada uszkodzone plomby zabezpieczające Konsument poniesie koszty związane z pełną diagnostyką Produktu, mającą na celu ustalenie czy nie dokonano w nim żadnych zmian fizycznych oraz czy Produkt funkcjonuje prawidłowo, tj. zgodnie z jego właściwościami fabrycznymi.

8.10 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt/Wyrób nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia są Produkty/Wyroby, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 5. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca/Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca/Usługodawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarczy Przedmioty/Wyroby inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi wyłącznie w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów/Wyrobów;
 6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 7. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 8. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 9. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

9 REGULACJE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1 W przypadku Klientów nie będących Konsumentami: 

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia - bez podawania przyczyn - od Umowy Sprzedaży w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia Umowy. Odstąpienie takowe nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
2. Sprzedawca ma prawo żądać dokonania - w formie przedpłaty – płatności całej należności lub ustalonej przez siebie części należności, wynikającej z zawartej Umowy.
3. Sprzedawca – na zasadzie art. 558 par. 1 Kodeksu Cywilnego - wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi
4. Po potwierdzeniu złożonego Zamówienia, a następnie wysłaniu Produktu/Towaru Sprzedawca nie przewiduje tzw. umownego prawa do odstąpienia od zawartej Umowy . Konsument upoważniony może być wyłącznie do ewentualnego uchylenia się od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli jedynie w sytuacji, w której oświadczenie woli zostało złożone pod wpływem błędu lub groźby, czyli w sytuacji gdy występowała jedna z tzw. wad oświadczenia woli. Ciężar dowodowy spoczywa w takim przypadku na Kliencie.
5. Z chwilą wydania Towaru/Produktu Przewoźnikowi, na Przewoźnika przechodzi niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu/Wyrobu oraz wszelkie korzyści i ciężary związane z Produktem. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ubytki lub uszkodzenia prawidłowo zapakowanego Produktu/Wyrobu od momentu wydania go do przewozu Przewoźnikowi oraz za opóźnienia w dostawie przesyłki.
6. Klient winien szczegółowo sprawdzić przesyłkę w momencie jej odbioru oraz udokumentować – w obecności Przewoźnika – jej wszelkie, ewentualne uszkodzenia - w celu umożliwiającym ustalenie ewentualnego zakresu odpowiedzialności Przewoźnika;
7. Ewentualna odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody spowodowane przez sprzedany Produkt/Towar:

 • wyłączona jest w przypadku:
  - niewłaściwego postepowania z Produktem/Towarem, w tym jego wykorzystywania niezgodnie z przeznaczeniem;
  - niezachowania zaleceń i należytej ostrożności w trakcie instalacji, obsługi i użytkowania wynikającej z instrukcji obsługi/Dokumentacji Techniczno Rozruchowej, cech Produktu/Towaru, jego właściwości oraz przeznaczenia (w tym min. wynikających z typu zasilania i energii emitowanej przez Produkt/Towar);
 • w pozostałych przypadkach, ograniczona jest - zarówno w przypadku jednego roszczenia jak i sumy wszelkich roszczeń - jedynie do wysokości kosztów związanych z zawartą Umową Sprzedaży – dotyczącą zakupu wyłącznie danego Produktu/Towaru. (wraz z kosztami dostawy), nie więcej jednak niżeli do kwoty 1000zł.

8. Sprzedawca/Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu utraconych przez Klienta korzyści 
9. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, przy transakcjach zawieranych z Klientem nie będącym Konsumentem, stosowane będą przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, a w razie braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, wszelkie spory rozstrzygane będą przed sądem właściwym dla siedziby Sprzedawcy.

 

10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1 Klient/Usługobiorca Sklepu Internetowego obowiązany jest do:

 1. korzystania ze Sklepu zgodnie z obowiązującym prawem, ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego, tzw. „dobrymi obyczajami”, w tym mając min. na względzie poszanowanie własności intelektualnej, dóbr osobistych i praw autorskich
 2. podawania wszelkich wprowadzanych danych zgodnych ze stanem faktycznym.

10.2 Sprzedający zastrzega sobie prawo pozbawienia Klienta prawa do korzystania z usług sklepu Internetowego (poprzez usunięcie założonego Konta), bądź też ograniczenia Klientowi dostępu do części zasobów Sklepu ze skutkiem natychmiastowym zwłaszcza w przypadku:

 1. podania podczas rejestracji danych niezgodnych z prawdą, wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,
 2. dopuszczenia się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedającego za niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego ( w tym korzystania z sieci Internet) Ponowna rejestracja Konta przez osobę pozbawioną prawa do korzystania z usług Sklepu Internetowego może nastąpić wyłącznie za zgodą Sprzedawcy.

10.3 Zawartość strony internetowej Sklepu Internetowego, a zwłaszcza teksty, grafika, zdjęcia, filmy oraz oprogramowanie stanowi własność Cyberteam® Sp. z o.o., z/s ul. Strefowa 8, 22-400 Zamość. Treści powyższe chronione są prawem – w tym autorskim – i ich ewentualne wykorzystanie nastąpić może jedynie za wyraźna zgodą Cyberteam® Sp. z o.o.

10.4 Umowy zawierane w Sklepie Internetowym, zawierane są w języku polskim i język ten służy do ich wyłącznej interpretacji;

10.5 Umowy zawierane przez Sklep Internetowy podlegają prawu obowiązującemu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie ich zawarcia

10.6 Sprzedawca/Usługodawca zastrzega sobie prawo do bieżącego dokonywania zmian w treści Regulaminu z ważnych przyczyn leżących po jego stronie, a zwłaszcza w zakresie wynikającym ze zmian w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

10.7 Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów – poza Umowami o charakterze bezterminowym/ciągłym – a zwłaszcza związanych z zawartymi, realizowanymi lub wykonanymi Umowami Sprzedaży.

10.8 W przypadku zawarcia umów o charakterze bezterminowym/ciągłym (Konto oraz Newsletter) zmieniany Regulamin wiązał będzie Klienta, jeżeli zachowane zostaną wymogi określone w art. 384 oraz art. 384 (1) Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r., nr 16, poz. 93 z późn. zm.), tj. gdy Klient mógł z łatwością dowiedzieć się o treści Regulaminu - zawierającej wprowadzane zmiany - i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od tej daty. (gdy mógł z łatwością dowiedzieć się o zmianach)

10.8.1 Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku gdyby wprowadzone w Regulaminie zmiany skutkowały nałożeniem nowych opłat lub podwyższeniem obecnych.

10.9 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:

 1. bieżącej zmiany cen oraz ilości towaru dostępnego w Sklepie Internetowym
 2. bieżącej zmiany asortymentu dostępnego w Sklepie Internetowym, w tym wprowadzania nowych wersji Produktów/Towarów z zachowaniem co najmniej ich niepogorszonej funkcjonalności

10.10 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maja przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Polski

  Odwiedź nas na

 
Informacja dotycząca cookies na tej stronie internetowej

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.