• /

REGULAMIN SERWISU

 

 

POSTANOWIENIA OGLNE

 

§ 1

 1. BEZWZGLĘDNYM WARUNKIEM PRZYJĘCIA sprzętu do naprawy/usługi serwisowej - zarówno w przypadku naraw gwarancyjnych jak i pogwarancyjnych - jest:

 

       1.1 WYPEŁNIENIE PRZEZ KLIENTA FORMULARZA ZGŁOSZNIOWEGO

W celu wypełnienia formularza zgłoszeniowego należy:

 1. zalogować się na swoje Konto – poprzez stronę - www.cyberteam.pl/logowanie - (w przypadku braku Konta Klienta, należy je uprzednio założyć);

 2. przejść do zakładki SERWIS;

 3. wpisać numer seryjny urządzenia, wypełnić pozostałe dane formularza i po akceptacji Regulaminu Serwisu oraz Zgody na Przetwarzanie Danych Osobowych zatwierdzić formularz, co jest równoznaczne z jego przesłaniem do Serwisu.

         Wypełniając Formularz Zgłoszeniowy należy szczegółowo opisać usterkę bądź podać wszelkie okoliczności na podstawie których Klient stwierdza, iż urządzenie zgłaszane do Serwisu nie funkcjonuje w sposób prawidłowy.

lub

       1.2 WYSŁANIE - przez Klienta nie chcącego zakładać KONTA - MAILA o n/w strukturze, na adres serwis@cyberteam.pl:

       a. TEMAT maila - w którym zawarzeć należy obligatoryjnie numer seryjny urządzenia

       b. TREŚC maila - zawierająca szczegółowy opis usterki (objawów nieprawidłowego funkcjonoania urządzenia) i adres zwrotny

Opisów dokonać należy w języku polskim lub angielskim.

Please describe the fault in Polish or English language.

Czynności powyższe - z pkt. 1.1 lub 1.2 - wykonać nalezy przed wysłaniem sprzetu do serwisu.

NIE SPEŁNIENIE PROCEDURY OPISANEJ W Par. 1 niniejszego Regulaminu skutkowało będzie naliczeniem dodatkowych opłat zgodnie z §7 pkt.5 lub 6.

 

§ 2

Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego i przekazanie sprzętu do Serwisu oznacza AKCEPTACJĘ niniejszego REGULAMINU, na podstawie którego świadczona jest usługa naprawy/serwisu. Wszelkie dodatkowe ustalenia muszą być sformułowane w formie pisemnej i zaakceptowane przez obie strony.

 

§ 3

Klient ma świadomość, iż zlecenie w Serwisie naprawy/usługi serwisowej wymaga UDOSTĘPNIENIA DANYCH OSOBOWYCH Klienta, które podane zostaną przy zakładaniu Konta Klienta w stronie internetowej Cyberteam Sp. z o.o., prowadzącej Serwis i Formularzu Zgłoszeniowym.

Złożenie zlecenia naprawy/serwisowego oznacza, że Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Serwis podanych przez niego danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie - zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.).

 

§ 4

 1. PRZEKAZANIE SPRZĘTU DO SERWISU może nastąpić na 2 sposoby - po uprzednim wypełnieniu Formularza Zgłoszeniowego lub wysłaniu maila o którym mowa  par. 1, pkt. 1.2) i zmianie statusu naprawy na (lub otrzymaniu maila zwrtnego)  „Oczekujemy na przesyłkę ”- co nastąpi w okresie do 1 dnia roboczego od chwili zgłoszenia.):

 1. osobiście - poprzez zaniesienie do Serwisu;

 2. poprzez wysłanie sprzętu.

Czas na zmianę statusu przeznaczony jest na ewentualny kontakt telefoniczny – ze strony Serwisu – w celu podjęcia próby ewentualnego, telefonicznego rozwiązania problemu.

Status powyższy aktywny będzie przez okres 7 dni i w tym czasie należy dostarczyć sprzęt/dokonać jego wysyłki. W przypadku niedostarczenia sprzętu w w/w terminie, zgłoszenie zostanie anulowane, a jego status zmieni się na „Anulowane”.

W takim przypadku, przed wysłaniem/dostarczeniem urządzenia do Serwisu należy ponownie dokonać jego zgłoszenia, wypełniając Formularz Zgłoszeniowy.

 1. Wysyłając przesyłkę do Serwisu, Klient zobligowany jest do umieszczenia na Liście Przewozowym bądź na przesyłce/paczce numeru zgłoszenia wygenerowanego po wypełnieniu Formularza Zgłoszeniowego.

 

§ 5

W ramach składanych zleceń serwisowych Klient, co do zasady, zobowiązany jest do dostarczenia i odbioru urządzenia z Serwisu na koszt własny. Ewentualny zwrot urządzenia do Klienta przez Serwis wiązał się będzie z kosztem 10PLN/netto i kwota ta doliczona zostanie do kosztów naprawy.

 

§ 6

Usługa serwisowa jest wykonywana wyłącznie w zakresie zleconym przez Klienta. ROZSZERZENIE ZAKRESU USŁUGI SERWISOWEJ może nastąpić po uprzedniej, akceptacji przez Klienta jej zakresu oraz kosztów.

 

§ 7

 1. Na życzenie Klienta, Serwis dokonać może wyłącznie WSTĘPNEJ WYCENY kosztów naprawy i podać Klientowi przybliżone koszty naprawy urządzenia. O tym zamiarze takowym Klient winien uprzedzić Serwis przy składaniu zlecenia i zawrzeć odpowiednią informację w Formularzu.

 2. Dokonana wycena wchodzi/rozliczana jest w ramach naprawy urządzenia, z wyjątkiem sytuacji, gdy Klient rezygnuje z wykonania usługi po wycenie. W takim przypadku Klient obciążany jest kosztem wyceny, który wynosi 40 PLN/netto.

 3. W sytuacji, gdy po zaakceptowaniu kosztów naprawy, Klient zrezygnuje jej wykonania, Serwis obciąży Klienta udokumentowanymi kosztami wszelkich wykonanych do tego czasu czynności i poniesionych nakładów.

 4. Istnieje możliwość wykonania usługi polegającej jedynie na ustaleniu przyczyny uszkodzenia sprzętu i wystawienia EKSPERTYZY SERWISOWEJ określającej tę przyczynę. Usługa takowa jest bezpłatna w przypadku Klientów, którzy zakupili dany sprzęt w Firmie Cyberteam Sp. z o.o., dla pozostałych Klientów koszt usługi wynosi 20PLN/netto, za każda sztukę sprzętu.

 5. W przypadku BRAKU SZCZEGÓŁOWEGO OPISU – o którym mowa w §1 - Serwis, do kosztów naprawy doliczy kwotę 40PLN/netto, tytułem określenia usterki/przyczyny niewłaściwego funkcjonowania urządzenia.

 6. W przypadku DOSTARCZENIA SPRZĘTU do Serwisu BEZ WYPEŁNIENIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO lub UPRZEDNIEGO ZGŁOSZENIA MAILOWEGO naliczana będzie opłata w kwocie 40PLN/netto, tytułem pokrycia dodatkowych kosztów organizacyjnych po stronie Serwisu i określenia usterki/przyczyny niewłaściwego funkcjonowania urządzenia.

 

§ 8

Przekazujący sprzęt do serwisu zobowiązany jest do poinformowania Serwisu o dokonywanych wcześniej przeróbkach, próbach naprawiania sprzętu na własną rękę bądź przez inną firmę.

 

§ 9

Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy naprawy urządzenia w przypadku braku dostępności części zamiennych.

§ 10

TERMIN WYKONANIA USŁUGI SERWISOWEJ wynosi do 30 dni od daty otrzymania/dostarczenia sprzętu do Serwisu. Okres ten może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności dokonania dodatkowych uzgodnień z Zamawiającym, braku dostępu do części eksploatacyjnych bądź konieczności odesłania sprzętu do serwisu Producenta.

 

§ 11

SERWIS w żadnym przypadku NIE BIERZE/PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI za:

 • dane zgromadzone w pamięci urządzeń oraz ich ustawienia systemowe. (Prosimy o wykonywanie kopii zapasowych przed oddaniem urządzenia do naprawy).

 • konsekwencje ewentualnego przywrócenia ustawień fabrycznych oraz aktualizacji oprogramowania w urządzeniu dostarczonym do naprawy lub wyceny naprawy.

 

§ 12

Serwis NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI z TYTUŁU UTRACONYCH KORZYSCI jeśli szkoda nie jest spowodowana winą Serwisu lub czas naprawy wydłuża się z przyczyn od Serwisu niezależnych (min. opóźnienia Serwisu Producenta do którego odesłany został sprzęt, niedostępność części zamiennych, „czasowy” brak możliwości dokonania naprawy) /art. 361-363 KC/§ 13

Usługi serwisowe urządzeń stacjonarnych, co do zasady wykonywane są w miejscu ich eksploatacji. Wykonanie USŁUGI u KLIENTA/w miejscu eksploatacji urządzenia skutkuje naliczeniem:

 • kosztów dojazdu. Klient pokrywa koszty dojazdu Pracownika Serwisu w obydwie strony. Koszty dojazdu liczone są według obowiązującej stawki za 1km zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze zm.) lub właściwym aktem prawnym, który w przyszłości mógłby je zastąpić.

 • opłaty serwisowej w kwocie 50PLN za każdą rozpoczętą roboczogodzinę, jednak nie mniej niżeli 150PLN/netto (przy wyjazdach zagranicznych kwota uzgadniana każdorazowo z Klientem)

 • opłaty za wymienione części,

 • kosztów noclegu Serwisanta – za każda dobę, jeżeli naprawa trwała będzie dłużej niżeli 8 godzin, w okresie każdej doby.

 

§ 14

 1. Serwis co do zasady udziela 90 dniowej GWARANCJI NA realizowane NAPRAWY - chyba, że ustalono inaczej.

 2. Gwarancja dotyczy jedynie prawidłowości wykonanych w ramach usługi czynności oraz podzespołów które zostały wymienione.

 3. Potwierdzeniem posiadanej Gwarancji jest faktura, paragon lub inny dokument potwierdzający uiszczenie opłaty za naprawę.


§ 15

 1. Serwis NIE UDZIELA GWARANCJI w przypadku napraw częściami dostarczonymi przez Klienta.

 2. Z gwarancji wyłączone są także naprawy urządzeń (a zwłaszcza ich płyt głównych) uszkodzonych w wyniku kontaktu/zalania z cieczą - w przypadku awarii powstających z tego tytułu w późniejszym terminie.

 

§ 16

Jeżeli w ciągu 7 dni od daty odbioru urządzenia, nie są zgłaszane zastrzeżenia co do wykonanej usługi, uznaje się że usługa jest wykonana prawidłowo oraz jest skuteczna.

§ 17

Na wyraźne żądanie Klienta Serwis może podjąć próbę naprawy sprzętu w przypadku, gdy po wstępnej ocenie może ona nie przynieść oczekiwanych efektów - po uprzednim poinformowaniu o tym Klienta. W takim przypadku niezależnie od wyniku naprawy Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów robocizny i zastosowanych materiałów i podzespołów.

 

§ 18

Serwis odpowiada za sprzęt tylko podczas jego naprawy - od momentu otrzymania sprzętu do czasu jego wysyłki - i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek USZKODZENIA sprzętu powstałe W TRAKCIE TRANSPORTU :

 • sprzętu do naprawy – Klient zobowiązany jest zapewnić bezpieczne opakowanie transportowe, lub

 • po jej wykonaniu.

Roszczenia z tytułu uszkodzeń w transporcie możliwe są wyłącznie w stosunku do Przewoźnika.

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE NAPRAW GWARANCYJNYCH

 

§ 19

W okresie gwarancyjnym, Klient winien dostarczyć urządzenie do Serwisu, natomiast koszty związane z odesłaniem urządzenia do Klienta ponosi Serwis. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Klient zwraca koszty, poniesione przez Serwis z tego tytułu, w wysokości 40 PLN/netto.

 

§ 20

Warunkiem skorzystania z Gwarancji jest zgłoszenie problemu i dostarczenie sprzętu do Serwisu w ciągu 14 dni od wystąpienia problemu, ale nie później niż w ostatnim dniu Gwarancji.

 

§ 21

GWARANCJE ANULUJĄ: zerwanie /uszkodzenie plomb gwarancyjnych, uszkodzenia mechaniczne urządzenia, zalania, zawilgocenia, działania temperatury i innych czynników o parametrach nie dopuszczalnych przez Producenta, samodzielne i nieautoryzowane naprawy lub próby napraw oraz uszkodzenia spowodowane przez czynniki lub podzespoły o których nieprawidłowym działaniu Klient nie poinformował Serwisu (patrz § 7), jak również stosowanie nielegalnego lub nielicencjonowanego oprogramowania. Szczegółowe/dodatkowe ograniczenia w powyższym zakresie znajdują się w Kartach Gwarancyjnych poszczególnych urządzeń

 

§ 22

Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany urządzenia na nowe lub inne wolne od wad, przynajmniej tej samej klasy, gdy:

 • w okresie gwarancji dokonano trzech napraw zakwalifikowanych, jako naprawy gwarancyjne, a

sprzęt nadal wykazuje usterki, lub

 • Serwis stwierdzi (na piśmie), że usunięcie usterki nie jest możliwe

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 23

 1. W przypadkuNIEODEBRANIA SPRZETU Z SERWISU z Serwisu, po upływie 90 dni kalendarzowych zostaje on uznany za porzucony przez właściciela w rozumieniu art 180 Kodeksu Cywilnego, i na podstawie art 181 Kodeksu Cywilnego przechodzi na własność Firmy Cyberteam Sp. z o.o., celem pokrycia kosztów magazynowania.

 2. Sytuacja taka nie wyłącza możliwości windykowania od Klienta poniesionych przez Serwis kosztów naprawy – decyzja w tym zakresie należy do Serwisu.

 

§ 24

W sytuacjach nie opisanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

  Odwiedź nas na

 
Informacja dotycząca cookies na tej stronie internetowej

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.